Χαρακτηρισμός φοίτησης

(άρθρο 7 του Π.Δ.39/14 (ΦΕΚ 75 Α/28-03-2014))

1.  Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των απουσιών του μαθητή: α) δεν υπερβαίνει τις 64, ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους β) δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ/τος 485/1983 (Α΄ 184).

Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των Διδασκόντων, με ειδική πράξη του, χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από 115 έως 164 απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι: i. όλες οι απουσίες πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες ii. o Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας, όπως προκύπτει από το άθροισμα των ΜΟ των τριών τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και iii. η διαγωγή του "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ". 

Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Μαΐου-Ιουνίου.

2. Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που σημείωσε πάνω από 114 και όχι περισσότερες από 164 απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, αλλά δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

Κατ’ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από 164 και όχι περισσότερες από 214 απουσίες, εφόσον: i) όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, ii) o Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των διδασκομένων μαθητών είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και iii) η διαγωγή του είναι "ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ".

Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής εξετάζονται κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου προφορικά και γραπτά στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α') και προφορικά στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β').

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Οι προφορικές και γραπτές εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς που έχουν σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Την επιτροπή συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου από εκπαιδευτικούς του σχολείου και, σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς όμορων σχολείων.

 Οι μαθητές αυτοί δεν εξετάζονται στα μαθήματα της τρίτης ομάδας (Ομάδας Γ'), αλλά για την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που έλαβαν οι μαθητές στα μαθήματα αυτά κατά το οικείο διδακτικό έτος.

Αν μετά τις εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.(άρθρο 13 του Π.Δ. 211/2016)

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Σημείωση:

Ο προβλεπόμενος μέσος όρος βαθμού 15 έχει έννοια μετά τη στρογγυλοποίησή του προς τον πλησιέστερο ακέραιο. 

 Απουσίες που δεν δικαιολογούνται

Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών, οι οποίες: α) πραγματοποιούνται χωρίς άδεια του Διευθυντή σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας, μεμονωμένες ή συνεχείς β) οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

Υποχρεώσεις κηδεμόνων και σχολείου

 Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του, που οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, για να ενημερώνεται σχετικά.

Ο υπεύθυνος καθηγητής, όταν διαπιστώσει ότι ο μαθητής συμπλήρωσε 30 απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, την οποία αποστέλλει από 1-5 κάθε μήνα.

Τρόπος δικαιολόγησης απουσιών

Για απουσίες έως 2 ημερών απαιτείται απλή αίτηση του κηδεμόνα, στην οποία αναφέρεται ο σοβαρός λόγος της απουσίας. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες για όλο το σχολικό έτος και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Για απουσίες άνω των 2 ημερών, ο κηδεμόνας του μαθητή υποβάλλει βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή και ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σχολείο από τον ίδιο τον κηδεμόνα του μαθητή, εντός 10 ημερών από την επάνοδό του στο σχολείο.