Η Διευθύντρια του Σχολείου Μαριέτα Γ. Παππά, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το έτος 1989.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Έχει πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και είναι μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης- Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και έχει πιστοποιημένη γνώση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, επιπέδου ΤΠΕ2.

Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Ειδικός Πληροφόρησης -Τεκμηρίωσης στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου καθώς και μέλος του Δ.Σ του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)